Τα απαιτούμενα για την εφαρμογή του νέου Νόμου 4850/2021 – ΦΕΚ Τεύχος A’ 208/05.11.2021

Για την πλήρη εφαρμογή του νέου Νόμου πρέπει να εκδοθούν 21 υπουργικές αποφάσεις και ένα προεδρικό διάταγμα. Ο νέος νόμος θα εφαρμοστεί σταδιακά με κάποιες διατάξεις να ισχύουν από σήμερα και άλλες να μετατίθενται στο μέλλον και μετά από έκδοση υπουργικών αποφάσεων.

Μέχρι να ολοκληρωθούν ορισμένες διαδικασίες που αφορά τους εξεταστές και την προμήθεια καμερών για την καταγραφή των πρακτικών εξετάσεων οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται όπως και σήμερα.

Πίνακας Υπουργικών αποφάσεων και προεδρικού διατάγματος που πρέπει να εκδοθούν:


α/α Περιγραφή Είδος Προθεσμία
1. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων οδήγησης με συνοδό για τους υποψήφιους οδηγούς που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους. Υ.Α. Άρχισε να διαμορφώνεται
2. Καθορισμός ειδικών εκπαιδευτικών εγχειριδίων, διδακτέας ύλης και ερωτηματολογίων.

Καθορισμό ελαχίστου αριθμού μαθημάτων που απαιτείται για την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των ειδικών κατηγοριών υποψήφιων οδηγών και οδηγών του άρθρου 5.

Καθορισμός ειδικών δικαιολογητικών που απαιτούνται να προσκομιστούν από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 5, 6 και 8.

Υ.Α. Δεν ορίζεται
3. Καθορισμός ύλης θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών και οδηγών για όλες τις κατηγορίες οχημάτων.

Καθορισμός ελάχιστου αριθμού μαθημάτων που απαιτείται για την ολοκλήρωση της θεωρητικής εκπαίδευσης, το ειδικότερο περιεχόμενο του κάθε ερωτηματολογίου της θεωρητικής εξέτασης και οι ξένες γλώσσες στις οποίες μεταφράζονται και διατίθενται τα ερωτηματολόγια.

Καθορισμός του χρόνου και του τρόπου διεξαγωγής της θεωρητικής εξέτασης, συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης των υποψηφίων για τις υποχρεώσεις, τις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 6 και 8, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων αυτών.

Υ.Α. Δεν ορίζεται
4. Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Τ.Θ.Θ.Ε. του άρθρου 6 Υ.Α. Δεν ορίζεται
5. Καθορισμός του ειδικότερου περιεχομένου και μορφής του Δ.Ε.Ε., του ειδικότερου περιεχομένου και του ελάχιστου αριθμού των μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης όλων των κατηγοριών οχημάτων, του ελάχιστου αριθμού επαναληπτικών μαθημάτων σε περίπτωση αποτυχίας του υποψηφίου κλπ. Υ.Α. Δεν ορίζεται
6. Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 15. Υ.Α. Από 07/03/2022
7. Ρύθμιση θεμάτων σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης, εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης του Ο.Π.Σ. και των μηχανογραφικών εφαρμογών και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 16.

Ρύθμιση ειδικότερων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 16.

Υ.Α. Δεν ορίζεται
8. Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των εξεταστών των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 17 που εγγράφονται στο Μητρώο Εξεταστών κλπ. Υ.Α. Από 07/03/2022
9. Καθορισμός διαδικασίας και κριτηρίων επιλογής και μετακίνησης εξεταστών του Μητρώου Εξεταστών του άρθρου 17 μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για τη μετακίνηση των εξεταστών. Υ.Α. Δεν ορίζεται
10. Καθορισμός οργάνωσης από τον Ε.Κ.Δ.Δ.Α. ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους εγγεγραμμένους εξεταστές του Μητρώου Εξεταστών του άρθρου 17 και για τους εγγεγραμμένους επόπτες του Μητρώου Εποπτών του άρθρου 19 κλπ. Κ.Υ.Α. Δεν ορίζεται
11. Καθορισμός προϋποθέσεων εγγραφής, καθώς και τα απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την εγγραφή του στο Μητρώο Εποπτών σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 19, κλπ. Κ.Υ.Α. Από 07/03/2022
12. Καθορισμός διαδικασίας και αρμόδιων οργάνων για την αξιολόγηση και επιλογή των υποψήφιων εποπτών του Μητρώου Εποπτών του άρθρου 19 κλπ. Υ.Α. Από 07/03/2022
13. Δυνατότητα να προστίθενται και άλλες κατηγορίες υποψηφίων με δυνατότητα ένταξης στο Μητρώο Εποπτών, πέραν όσων ορίζονται στο άρθρο 19. Υ.Α. Δεν ορίζεται
14. Καθορισμός διαδικασία, όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης της εποπτείας και ελέγχου του έργου των εξεταστών και της εποπτείας τήρησης των προϋποθέσεων διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων, λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων στο Παράρτημα IV του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101). Υ.Α. Δεν ορίζεται
15. Δυνατότητα αναπροσαρμογής αποζημίωσης των εξεταστών και των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ενστάσεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 21. Κ.Υ.Α. Δεν ορίζεται
16. Δυνατότητα αναπροσαρμογής ποσού αποζημίωσης της παρ. 2 του άρθρου 21 που λαμβάνουν οι Επόπτες. Κ.Υ.Α. Δεν ορίζεται
17. Εξειδίκευση κριτηρίων για τον καθορισμό της σοβαρότητας των σφαλμάτων που διαπιστώνονται κατά την πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και διαπράττονται από τους εγγεγραμμένους εξεταστές στο Μητρώο Εξεταστών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του άρθρου 22. Υ.Α. Δεν ορίζεται
18. Δυνατότητα αναπροσαρμογή ύψους παραβόλου για την υποβολή της ένστασης του άρθρου 23. Υ.Α. Δεν ορίζεται
19. Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας για την ίδρυση και λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης ικανότητας και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα του άρθρου 24. Π.Δ. Δεν ορίζεται
20. Δυνατότητα καθορισμού ελάχιστου κόστους χρέωσης των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων που προσφέρονται από τις σχολές εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών στους εκπαιδευομένους. Υ.Α. Δεν ορίζεται
21. Καθορισμός χαρακτηριστικών στοιχείων της Ψ.Α.Ο. του άρθρου 28. Υ.Α. Δεν ορίζεται
22. Καθορισμός του τρόπου διενέργειας των ελέγχων στους κατόχους Ψ.Α.Ο. του άρθρου 28. Κ.Υ.Α. Δεν ορίζεται