• 2006/126/ΕΚ | Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 για την άδεια οδήγησης.
 • 2008/65/ΕΚ | Οδηγία 2008/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2008 για την άδεια οδήγησης.
 • 2009/113/EK | Οδηγία σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
 • 2011/94/EE | Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης
 • 2012/36/ΕΕ | Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης.
 • 2013/22/EE | Οδηγία για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας
 • 2013/47/EE | Οδηγία για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης

 • π.δ. 51/2012 (Α’ 101) | Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011
 • Άτυπη Κωδικοποίηση του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) | Συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις που έχουν εισαχθεί έως και τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης A3/οικ.67914/10190/2014 (B’ 245) «Τροποποίηση του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)»
 • ν.4155/2013 (Α’ 120) | Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 50: Τροποποιήσεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) Άρθρο 52: Οικονομικά θέματα σχετικά με άδειες οδήγησης και πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας
 • υ.α. Α3/15664/2548/2013 (Β’ 2008) | Τροποποίηση των Παραρτημάτων Ι, II και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)
 • υ.α. Α3/49645/7730/2013 (Β’ 2895) | Τροποποίηση των Παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)
 • υ.α. Α3/οικ.50984/7947/2013 (Β’ 3056) | Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
 • ν. 4233/2014 (Α’ 22) | Eθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.51/2012
 • κ.υ.α. A3/οικ. 67914/10190/2014 (Β’ 245) | Τροποποίηση του Παραρτήματος II του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)