ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 1ο: Επωνυμία
Με το παρόν ιδρύεται Σωματείο µε την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής. Η απόδοση της επωνυμίας στην αγγλική θα είναι Hellenic Association of Driving Instructors την οποία το σωματείο θα χρησιμοποιεί στις σχέσεις του με το εξωτερικό.
Άρθρο 2ο: Έδρα
Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα. Το σωματείο θα ιδρύσει κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης παραρτήματα αν αυτό κριθεί σκόπιμο στο μέλλον και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Η λειτουργία των παραρτημάτων και η σχέση τους με την διοίκηση του σωματείου θα διέπεται από το παρόν καθώς επίσης και από τον εσωτερικό κανονισμό του σωματείου.
Άρθρο 3ο: Σκοποί
Οι σκοποί του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι:
1. Η προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας της Κυκλοφοριακής Αγωγής και της Τεχνικής της Κυκλοφορίας.
2. Η προώθηση και υποστήριξη δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν ένα ασφαλέστερο οδηγητικό περιβάλλον. Η μελέτη, η έρευνα, η ενημέρωση, η εκπαίδευση, η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των αρμόδιων φορέων σε θέματα ενημέρωσης και προάσπισης της οδικής ασφάλειας με στόχο την πρόληψη, την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τον επανασχεδιασμό μιας ασφαλούς κοινωνίας της κυκλοφορίας.
3. Η συλλογή, η επεξεργασία και η ανάλυση στοιχείων και δεδομένων, που σχετίζονται με την κοινωνία της κυκλοφορίας και το ευρύτερο επαγγελματικό και επιστημονικό πεδίο δραστηριότητας.
4. Η προαγωγή και διάδοση των παιδαγωγικών, επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων στο αντικείμενο του κλάδου, µε την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων διαλέξεων και συζητήσεων, µε την ανταλλαγή πληροφοριών, με έρευνες, µε δημοσιεύματα, µε τη συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και τέλος µε τη δημιουργία και τήρηση βιβλιοθήκης και αρχείου θεμάτων του ευρύτερου αντικειμένου δραστηριότητας.
5. Η προώθηση της παιδαγωγικής και τεχνολογικής έρευνας στη χώρα µας σε όλους τους τομείς του αντικειμένου µε ίδια μέσα ή σε συνεργασία µε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
6. Η παραγωγή και διάθεση προγραμμάτων, εγχειριδίων, εποπτικών μέσων και οτιδήποτε έχει σχέση με την εκπαίδευση και αξιολόγηση χρηστών.
7. Η πιστοποίηση, ατόμων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχέση με την κοινωνία της κυκλοφορίας και την Οδική Ασφάλεια, με την ίδρυση και λειτουργία φορέα κατάρτισης και πιστοποίησης.
8. Η διαχείριση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εξεταστικών κέντρων, πιστών, εποπτικών και εκπαιδευτικών μέσων, εξωτερικών χώρων, e – learning , η στατιστική επεξεργασία δεδομένων και άλλα συναφή με το παραπάνω σκοπό.
9. Η συνεργασία µε αντίστοιχες ή παρεμφερείς επιστημονικές οργανώσεις και συλλόγους του εσωτερικού και του εξωτερικού µε ανταλλαγή πληροφοριών και επισκέψεων, µε διοργάνωση κοινών επιστημονικών συγκεντρώσεων κλπ.
10. Η ευρύτερη αναγνώριση της ανάγκης για ουσιαστική επιστημονική αντιμετώπιση θεμάτων της κοινωνίας της κυκλοφορίας και του Κ.Ο.Κ. από τους αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τον εκπαιδευτικό και τεχνικό κόσμο της χώρας και το κοινό γενικότερα.
11. Η προαγωγή του πνεύματος συνεργασίας ανάμεσα στα µέλη µε την από κοινού διερεύνηση και αντιμετώπιση των πάσης φύσεως προβλημάτων του κλάδου.
12. Η προώθηση της οδικής ασφάλειας και της κυκλοφοριακής αγωγής με την σύνταξη προδιαγραφών, προτύπων και κανονισμών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την αξιολόγηση και την δια βίου μάθηση όλων των χρηστών των οδοστρωμάτων

………………………….